Maksātnespēja

Maksātnespēja

Fiziskās personas maksātnespējas process ir veids, kā izkļūt no parādu loka un pēc noteikta laika turpināt dzīvi jau bez parādsaistībām. Lai iepazītos ar maksātnespējas procesa norisi ir vērts iepazīties ar Maksātnespējas likumu, kas ir pats svarīgākais fizisko personu maksātnespējas procesā, kā arī izlasīt likuma skaidrojumus (Latvijas Vēstneša un Jurista vārda ekspertu sniegtos skaidrojumus).

Noderīgi resursi

Likumdošana

Maksātnespējas likums

Maksātnespējas likuma skaidrojumi (pievērsiet uzmanību publikāciju datumiem)

 1. Privātpersonas maksātnespēja un bankrots (procedūra un nosacījumi)
 2. Maksātnespēja trūcīgai personai
 3. Maksātnespēja, ja ir lielas parādsaistības pie nebanku kreditoriem
 4. SIA maksātnespēja
 5. Maksātnespējas procesa uzsākšanas nosacījumi
 6. Parādnieka mantas pārdošanas termiņi
 7. Maksātnespējas process, ja nav mantas
 8. Galvinieka iespējas fizisko personu maksātnespējas procesā
 9. Maksātnespēja – kā atgūt iemaksāto depozītu
 10. Par saistību dzēšanas plāna termiņa pārskatīšanu
 11. Zemnieka saimniecības īpašnieka maksātnespējas process
 12. Par parādsaistībām
 13. Jaunās MN likuma normas MN procesā esošām fiziskajām personām
 14. Par galvinieka tiesībām MN saistību dzēšanas procesā
 15. Kreditoru pieteikšanās termiņi
 16. Galvotāja tiesības sniegt maksātnespējas pieteikumu
 17. Maksātnespējas pieteikums, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
 18. Ieteicama pāratjaunojuma līguma noslēgšana
 19. Maksātnespēja neatbrīvo no saistībām
 20. Par saistību dzēšanas termiņa piemērošanu
 21. Administratora atlīdzība par saistību dzēšanas plāna projekta izstrādi
 22. Uzņēmuma maksātnespējas procesā darbinieks ir kreditors
 23. Administratoram parādnieka īpašums ir jāpārdod par iespējami augstāko cenu
 24. Par nekustamā īpašuma izsoli fiziskās personas maksātnespējas procesā
 25. Par īpašuma izsoles atcelšanas iemeslu
 26. Informācija par maksātnespējas procesa ierosināšanu – maksātnespējas reģistrā
 27. Kad veicami grozījumi saistību dzēšanas plānā
 28. Maksātnespējas procesa uzsākšana
 29. Maksātnespēja neatbrīvo no parādu nomaksas
 30. Prasība tiesā nav pamats izpildu lietas apturēšanai
 31. Par maksātnespējas procesa uzsākšanu
 32. Sociālais statuss neierobežo maksātnespējas procesa uzsākšanu
 33. Par kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņiem maksātnespējas procesā
 34. Autoratlīdzības 1/3 daļa ir novirzāma kredītsaistību dzēšanai
 35. Nosacījumi fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai
 36. Kad un kā uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procesu
 37. Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt pilnvarota persona
 38. Par fiziskas personas maksātnespējas pieteikumu
 39. Piedziņa nav vēršama pret laulātā atsevišķo mantu

Ar Maksātnespējas likumu saistītie tiesību akti

 1. Kārtība, kādā deponējami un izmaksājami naudas līdzekļi, ja maksātnespējas procesā pārdota parādnieka manta, kas kalpojusi par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās
 2. Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā
 3. Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā
 4. Biedrības “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” maksas pakalpojumu cenrādis
 5. Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība
 6. Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu
 7. Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību
 8. Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu

Ar Maksātnespējas likumu saistītie Satversmes tiesas lēmumi

 1. Par 2014.gada 25.septembra likuma “Grozījumi Maksātnespējas likumā” 2.panta un 2014.gada 30.oktobra likuma “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 106.panta pirmajam teikumam
 2. Par Maksātnespējas likuma 62.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam